Събития

istockphoto-1215765159-612x612-1050x399-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
27.03.2021 10:00
Събития

Професионално-квалификационна програма - Ерготерапия в приобщаващото образование

Онлайн обучителната платформа на УППО


Организатор:
Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) 

Необходимостта от специалисти ерготерапевти в сферата на приобщаващото образование в България се обуславя от включването на над 22 000 деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователните детски градини и училища.

Много от учениците в системата на предучилищното и училищно образование се изправят пред сериозни предизвикателства, свързани с тяхната двигателна култура, развитие на фина и груба моторика, сензорна стимулация, умения за самостоятелен живот и управление на средата около себе си.
Именно затова ПКП „Ерготерапия в приобщаващото образование“ се стреми да помогне в създаването на повече екипи за личностно развитие, формиращи се в детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

Завършилите програмата курсисти ще придобият знания за:
  • основните групи деца и ученици със специални образователни потребности;
  • ерготерапевтични подходи в сферата на приобщаващото образование;
  • инструменти за планиране на образователната среда спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците;
  • здравни и педагогически интервенции в образователната и терапевтична среда.
Завършилите програмата ще могат:
  • да участват в изготвянето и изпълнението на планове за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • да осъществяват дейност в сензорни и ерготерапевтични зали;
  • да бъдат членове на екипите за подкрепа на личностното развитие;
  • да използват помощни средства и методики за допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Завършилите успешно програмата придобиват професионална квалификация „Ерготерапевт в приобщаващото образование“.
Форма на обучение: хибриден модел в електронна среда.
Предварителни изисквания към кандидатите:
Завършено висше образование и мотивация за работа с деца и младежи със специални образователни потребности.

Срок на обучение в програмата: 1 академична година (2 семестъра).
Период на обучение за първи семестър: от 27 март 2021 г. до 30 юни 2021 г.
Програмата е платена.
 
 
Придобиването на професионалната квалификация е с полагане на практически изпит и дипломна работа, след завършване на програмата.

За доп. информация и записване:
Училище за професионално и продължаващо обучение в НБУ
02/ 8110 380
0884 026 910
02/ 8110 110 (опция 6)
glalova@nbu.bg
uppo@nbu.bg