facebook

Събития

swiss_678x410_crop_478b24840a
06.04.2023 10:00
Събития

Public lecture „Economic development of the cantons in the light of Swiss federalism“

Публична лекция „Икономическото развитие на кантоните в светлината на швейцарския федерализъм“

Event related to the preparation of the 63rd International Congress of French-speaking Economists in 2024 in Bulgaria, the Days of Francophonie at the NBU, and the Initiatives to celebrate the 30th anniversary of the full membership of the Republic of Bulgaria in the International Organization of the Francophonie

Събитие, свързано с подготовката на 63-тия Международен конгрес на икономистите с френски език в България през 2024 г., Дните на франкофонията в НБУ и инициативите за отбелязване на 30-та годишнина от пълноправното членство на Република България в Международната организация на Франкофонията

 

Corpus 1, Hall 310
Корпус 1, Зала 310


Организатори:
Department of Administration and Management
Department of Political Sciences
Департамент „Администрация и управление“
Департамент „Политически науки“

Лектор:
H.E. Raymund Furrer, Ambassador of Switzerland to Bulgaria
Н.Пр. Раймунд Фурер, Посланик на Швейцария в България


Moderator:
Senior Assist. Professor Dr Juliana Hadjitchoneva, Department of Administration and Management

Debaters:
Professor Dr Kristian Hadjiev, Head of Department of Administration and Management
Assoc. Professor Dr Evelina Staykova, Head of Department of Political Sciences

Модератор:
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева, департамент „Администрация и управление“

Дискутанти:
проф. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на Департамент „Администрация и управление“
доц. д-р Евелина Стайкова, ръководител на Департамент „Политически науки“


Участници:

  • Students from NBU’s Bachelor, Master, and PhD programmes in Business Administration and Entrepreneurship, Public Management, Political Sciences, Economic Sciences, and others,
  • Lecturers and Researchers from NBU,
  • Wider public interested in Federalism and Competitiveness of Swiss cantons.

 

  • Студенти от бакалавърските, магистърските и докторските програми на НБУ по бизнес администрация и предприемачество, публичен мениджмънт, политически науки, икономически науки и др.,
  • Преподаватели и изследователи от НБУ,
  • По-широка общественост, която се интересува от федерализма и конкурентоспособността на швейцарските кантони.

 

Switzerland is an example of a federal state, where the state powers are divided between the Confederation, the cantons and the communes, each entity having its own tasks. This unique political system has proven to be successful, as Switzerland ranks among the most competitive and prosperous nations in the world.

 

The aim of the event is to discuss how federalism works in Switzerland, and the role of the cantons in strengthening Switzerland’s competitiveness. This event will be an opportunity to engage with a Swiss diplomat and to broaden knowledge of political systems and governance.

 

The presentation aims to provide an overview of federalism and direct democracy in Switzerland; their origins as well as their main features and effects. After a brief introduction to the Swiss economic system the effects of federalism particularly with regard to the cantonal competitiveness in the economy will be highlighted. It will be illustrated in a practical way how the cantons make use of their autonomy for their economic development and for strengthening their competitiveness.

 

Working language of the Event: English.

 

Швейцария е пример за федерална държава, в която държавните правомощия са разпределени между Конфедерацията, кантоните и общините, като всяка единица има свои собствени задачи. Тази уникална политическа система се е доказала като успешна, тъй като Швейцария се нарежда сред най-конкурентните и проспериращи държави в света.

Целта на събитието е да се обсъди как функционира федерализмът в Швейцария и ролята на кантоните за засилване на конкурентоспособността на Швейцария. Събитието ще даде възможност за общуване с швейцарски дипломат и за разширяване на познанията за политическите системи и управлението.

Презентацията има за цел да представи общ преглед на федерализма и пряката демокрация в Швейцария; техния произход, както и основните им характеристики и ефекти. След кратко въведение в швейцарската икономическа система ще бъдат подчертани ефектите от федерализма, особено по отношение на конкурентоспособността на кантоналната икономика. На практика ще бъде показано как кантоните използват своята автономия за икономическото си развитие и за засилване на конкурентоспособността си.

Работен език на събитието: Английски език.

 

 

 

H.E. Raymund Furrer, graduated as lic. phil. I from the University of Zurich and is a diplomat with a large experience in economic. He served among others at the Swiss delegation to the OECD in Paris, worked as head of WTO Unit at the Swiss State Secretariat of Economic Affairs and was Senior Advisor at the World Bank in Washington. He was the Swiss Consul General in Dubai and led the Swiss Business Hub, one of the overseas centers of the Switzerland Global Enterprise that is mandated by the Swiss Confederation to supporting Swiss companies in their export activities. Prior to his accreditation in September 2021 as Ambassador of Switzerland to Bulgaria, he was the Head of the Economic Cooperation and Development Division in the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research.

 

Н.П. Раймунд Фурер се дипломира като lic. phil. I от Университета в Цюрих и е дипломат с голям опит в икономическата сфера. Работил е включително в Делегацията на Швейцария към ОИСР в Париж, като ръководител на подразделението на СТО в Швейцарския държавен секретариат по икономическите въпроси и е бил старши съветник в Световната банка във Вашингтон. Бил е Генерален консул на Швейцария в Дубай и е ръководил Швейцарския бизнес хъб, един от заграничните центрове на Switzerland Global Enterprise, който е натоварен от Швейцарската конфедерация да подпомага швейцарските компании в експортната им дейност. Преди да бъде акредитиран през септември 2021 г. като Посланик на Швейцария в България, той е ръководител на отдел „Икономическо сътрудничество и развитие“ във Федералното министерство на икономиката, образованието и научните изследвания.