facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
24.04.2023 16:30
Събития

Публична лекция „Неврокогнитивна импулсивност и зависимости към психоактивни вещества: механизми, корелати и бъдещи насоки“

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектор:
ас. д-р Елена Пседерска

Дискутант:
проф. д-р Лилия Гурова

Участници:
преподаватели, студенти и гости на НБУ

Нарушенията в неврокогнитивната импулсивност са ключови характеристики на зависимостите към психоактивни вещества. Увеличената поведенческа дезинхибиция и склонността към вземане на неадаптивни и рискови решения са сред най-тежките и первазивни дефицити сред хора, диагностицирани със зависимости, и се разглеждат като последствия от хроничната употреба на психоактивни вещества и свързаните с нея дългосрочни невроадаптивни промени в различни мозъчни региони. Въпреки че хората със зависимости демонстрират тежки дефицити в почти всички дименсии на неврокогнитивната импулсивност, съвременните изследвания в областта предполагат, че индивидуално-специфичният профил от нарушения може да бъде допълнително повлиян от редица съпътстващи фактори, включително уникалните свойства на различните видове психоактивни вещества, широко разпространената полиупотреба, коморбидните психиатрични разстройства (напр., психопатия) и специфичния стадий на зависимост. Тъй като нарушенията в неврокогнитивната импусливност са ключови предиктори на тежестта на клиничната картина, риска от релапс и терапевтичната прогноза, евентуално изясняване на специфичните им корелати би могло да доведе до създаването на нови, високо прецизирани терапевтични алтернативи за хората, страдащи от зависимости, които могат да имат широко приложение както при актуално употребяващи или хора, включени в терапевтични програми, така и в рехабилитационни програми, които са насочени към подкрепянето на възстановяването и превентирането на релапса в стадиите на ремисия.

Д-р Елена Пседерска е клиничен психолог, асистент в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет и научен сътрудник в Български институт по зависимости. През последните 8 години тя участва активно в изследователски проекти, финансирани от Националните институти по здравеопазване в САЩ (NIH; National Institutes of Health), като проучва ролята на различни личностни, неврокогнитивни и психиатрични дименсии на импулсивността в зависимостите към различни класове психоактивни вещества. Публикациите ѝ са посветени на отделни личностни и неврокогнитивни рискови фактори, които увеличават индивидуалната уязвимост към различни видове зависимости, и подчертават устойчивостта на някои неврокогнитивни нарушения и неадаптивни личностни профили, които се запазват дори в периода на продължително въздържание. Основните ѝ изследователски интереси са свързани с разработване и имплементиране на основани на доказателства прецизирани превантивни програми и терапевтични интервенции за лечение и рехабилитация на зависимости, базирани на личностни, афективни и неврокогнитивни рискови фактори.