facebook

Събития

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
11.12.2020 15:00
Събития

Семинар „Аналози на някои теореми от екстремална теория на множествата за геометрии над верижни пръстени“

Онлайн във виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:

проф. дмн Иван Ланджев

В доклада се представят аналози на класическите теореми на Ердьош-Ко-Радо и Шпернер за семейства от подпространства в проективни геометрии на Йелмслев.
Горните две теореми се обобщават достатъчно общо за семейства от свободни подпространства. В случая на несвободни подпространства съществуват контрапримери, които показват, че тези теореми не са в сила и формулировките им трябва да бъдат модифицирани.

Основни изследователски интереси в областта на: теория на кодирането, крайни геометрии, криптография, комбинаторика, теория на графите

Допълнителни изследователски интереси в областта на: абстрактна алгебра (теория на групите, комутативна алгебра), теория на числата, алгебрична геометрия, алгоритми и сложност, теория на информацията

 

Възможности за експертиза в областта на: защита на данни

Преподавателски интереси в областта на: линейна алгебра, алгебра, дискретна математика, теория ан кодирането, криптография, комбинаторика, теория на графите, сложност на алгоритми, теория на информацията.