Събития

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
15.11.2019 14:40
Събития

Семинар „Откриване на анормално поведение при изпити, базирани на тестове”

Корпус 2, Зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
доц. д-р Димитър Атанасов

Моделирането на отговора на тестов въпрос позволява да се прогнозира с висока точност начина, по който изпитваните отговарят на въпросите. Използвайки същите методи могат да се открояват изпитваните, чиито отговори имат анормална структура (налучкване или преписване). Ще представим някой класически подходи за решаването на този проблем, както и техни съвременни алтернативи.

Основни изследователски интереси в областта на: Вероятностте и статистиката, статистичекото моделиране и анализ на данни

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Разработването на статистически софтуер

Възможности за експертиза в областта на: Вероятностите и статистиката и анализа на данни

Преподавателски интереси в областта на: Вероятностите и статистиката и анализа на данни

Образование:

2007 г. Доктор, Факултет по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски”; шифър 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика. Тема на дисертацията „Робастни методи за скалиране и точково оценяване”.

1998 г. Магистър, „Теория на вероятностите и математическа статистика”. Тема на магистърската теза „Върху праговата точка на WLTE(k) оценките за някои класове вероятностни разпределения”. СУ „Св. Климент Охридски”.