facebook

Събития

1933751_678x410_crop_478b24840a
30.05.2024 14:40
Събития

Семинар „Природонаучното и здравното образование в подготовката на студенти – бъдещи начални учители“

Корпус 2, зала 405


Организатор:
Секция „Педагогика“ към департамент „Чужди езици и култури“


Лектор:
Доц. д-р Светлана Ангелова


Модератор:
Доц. д-р Евгения Тополска


Участници:
Преподаватели и студенти от БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ и МП „Лидерство и мениджмънт в образованието“


В семинара ще бъдат поставени актуални въпроси за предизвикателствата пред природонаучното и здравното образование на учениците в начален етап, в контекста на подготовката на студентите – бъдещи  начални учители. Ще се представят теоретични концепции и практически решения в отговор на очертаните предизвикателства. Акцентът ще  е върху съвременните измерения на връзката „човек – природа – общество – здраве“ и нейните методически проекции, по отношение на това каква следва да е подготовката на студента като бъдещ начален учител, за да способства неговата „отвореност“ и истинско „обръщане“ към потребностите, интересите, мотивите на всеки ученик?; какви методи и стратегии за учене в посока „принадлежност към каузата за съхраняване на природата и утвърждаване на психо-физическото здраве  на ученика е необходимо да прилага?; как да обединява усилия с други субекти – участници в образователния процес, в посока на това да допринесе за създаване на формиращи, моделиращи, подкрепящи ученика учебни среди?

 

Доц. д-р Светлана Ангелова завършва Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и защитава докторска степен по Методика в същия факултет. Специализира постдокторантура в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива академичната длъжност „доцент“ по Методика на обучението „Човек – природа“ и „Човек – общество“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.  Има издадени монографии, студии, книга за учителя и помагало за ученика по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за 1 клас, и над 80 други публикации в областта на обучението по „човек – природа“ и „човек – общество“ в началното училище. Провежда тематични обучения в Klaipeda University – Литва и в Pädagogische Hochschule Kärnten Viktor Frankl – Австрия. Обучава учители, педагогически специалисти и експерти по теми, свързани с прилагане на Компетентностния подход в образованието, проектно-базираното обучение, здравното образование, природонаучното образование, приобщаващото образование за обща подкрепа на личностното развитие на ученика, емоционалната интелигентност на учителя. Ръководи проекти и участва като експерт в проекти, свързани със здравно-образователната, природонаучната и гражданската проблематика. Оценява качеството на дигитално учебно съдържание, създавано за целите на Министерството на образованието и науката.  Автор е на учебни програми за обучение на деца и училищни групи, прилагани от Детски научен център „Музейко“, гр. София. Преподава по методически, педагогически и частно-научни дисциплини на студенти бакалаври и магистри – бъдещи начални учители във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филиал – Враца. Хоноруван преподавател е в НБУ.