facebook

Новини

1_678x410_crop_478b24840a 2_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a
14.12.2017 11:43
Новини

„НБУ предоставя многобройни възможности чрез индивидуални и Minor програми“

…споделя Габриела Георгиева, студент в департаменти „Икономика“ и „История“

Габриела Георгиева е студент IV курс в БП „Счетоводство и одит“ към департамент „Икономика“ на Нов български университет. Желанието ѝ да се развива професионално в счетоводната сфера се появява още в гимназията, където се заражда и любовта ѝ към историята. Благодарение на разнообразните възможности, които предоставя Нов български университет, тя успява да осъществи мечтата си да се обучава едновременно в две програми. От две години като част от индивидуалната ѝ програма Габриела посещава курсове на БП „История и археология“ към департамент „История“ на Нов български университет, с които разширява своя светоглед и започва да възприема икономическите явления и процеси през призмата на случилите се в миналото събития.

 

 

Здравей, Габриела! Представи се накратко.

 

Здравей! Аз съм студент IV курс в НБУ като от 4 години изучавам програма „Счетоводство“ към департамент „Икономика“, а от 2 - и програма „История“ към департамент „История“. Искам професионално да се развивам в икономическата сфера, а научно - в хуманитарната.

 

Като част от обучението в БП „История и археология“ са и провежданите от департамент „История“ пътуващи семинари. По време на пътуващия семинар „Егейска Македония – от Античността до наши дни“, проведен през ноември 2016 г., Габриела решава да напише есе на тема „Символика в Християнството“.

 

 

Как се съчетават тези две корено различни специалности?

 

Преди да отговоря на този въпрос искам да уточня, че счетоводството и историята имат много общи неща, като например: и при двете специалности трябва да се мисли логично; и двете са свързани с анализирането на минали събития; и едните, и другите боравят с документи. А отговорът на въпроса е, разнообразните възможности, които предоставя на студентите НБУ чрез индивидуалните програми, както в моя случай, или чрез майнър програмите.

 

 

Какво те провокира да напишеш есето?

 

Департамент „История“ организира пътуващи семинари до различни исторически обекти. По време на пътуващия семинар „Егейска Македония – от Античността до наши дни“ реших да напиша есето.

 

 

Каква е равносметката от обучението ти в НБУ до момента?

 

След 3 години обучение в програма „Счетоводство и одит“ и 1 година обучение в програма „История“ моята равносметка е следната: владеене на втори чужд език; придобити теоретични познания в сферата на икономиката и в частност на счетоводството; по-широк поглед върху икономическите и историческите процеси и явления.

 

 

Какви са най-ценните уроци, които научава един студент на НБУ?

 

Според мен най-ценният урок е: „Човек не бива да бъде тясно профилиран специалист, а личност с разностранни интереси и познания“. Затова допринасят предоставяните от НБУ възможности за придобиване на втора специалност – чрез индивидуална програма или Майнър-програма. 

 

 

Какви са впечатленията ти от усилията на преподавателите, насочени към осигуряване на благоприятна среда за развитие на потенциала на студентите в НБУ?

 

Ще дам два примера от моето следване, които показват оказваната от преподавателите на НБУ подкрепа на желаещите да се развиват студенти.

 

Първите две години от обучението на всички студенти в НБУ включват общообразователни курсове и изучаване на чужд език. Студенти, които вече притежават сертификат за ниво В2 на владеене на чужд език, могат да си акредитират езика и да изучават втори чужд език. Аз бях от тази група студенти и учих 2 години немски език. Във всяко ново ниво срещах мотивирани колеги и отзивчиви преподаватели. По наша молба преподавателите ни препоръчваха книги, адаптирани за нас, организираха ни срещи с немски студенти, които бяха на обучение в НБУ по програма „Еразъм“.

 

Преподавателите от департамент "Икономика" и "История" препоръчват допълнителна литература на студенти, които проявяват интерес към различни аспекти от преподавания материал.

 

 

Важни ли са практическите занимания по време на обучението?

 

Надявам се, че в бъдеще ще мога да приложа придобитите теоретични и практически умения. Мисля, че те ще бъдат от полза за моето професионално развитие.

 

 

Защо семинарните занятия са толкова важни?

 

По време на семинарите се изнасят лекции, които не са свързани само с изучавания материал, а засягат и допълнителни теми. Това помага на студентите да осмислят и разберат по-добре наученото по време на аудиторните занятия. Тези срещи провокират студентите да разсъждават и дискутират по обсъждания въпрос.

 

 

С какво пътуващите семинари превъзхождат тези, провеждани в университетска среда?

 

Пътуващите семинари, на които аз съм ходила, са част от програма „История“. Те са тематични, по време на тях се посещават исторически обекти и така преподавателите онагледяват теорията. Дискусиите са по-непринудени и продължителни, защото се провеждат извън академичната среда и не са времево ограничени. 

 

 

Приложими ли са знанията, които придобива студентът по време на обучението си, в реална среда?

 

Знанията, които придобих от лекциите в департамент „Икономика“, ми бяха особено полезни по време на практиката и стажа, които проведох в счетоводния отдел на едно дружество.

 

 

Каква е следващата цел, която си си поставила?

 

Предстои ми дипломиране като бакалавър по програма „Счетоводство и одит“ с допълнителна специализация „История“. Също така работя по няколко проекта, които се надявам да завърша успешно. След това бих искала да продължа с магистратурата си в НБУ и професионалната си реализация.

 

 

Какво би посъветвала настоящите и бъдещите студенти на НБУ?

 

Ne varietatem timeamus – да не се боят от разнообразието.